Dec 28, 2011

சந்த்ர சூரியர்

சந்த்ர சூரியர் போங்கதி மாறினும் வீழினும் நமக்கென்ன?
இந்த இன்பமே சொந்தம தானால் வானுலகும் வேண்டாம்

காதல ரன்பைத் தடைசெய்ய உலகிலோர் கருவிக்கு வலிமை யுண்டோ?
சாதலே வரினும் அதிலும் இருவரும் பிரிந்திடா உண்மை கொண்டோம்

இந்த உலகிலென் உடல்பொருள் ஆவி நீயே எனதுயிரும்
என்னுடல் உமக்கே சொந்தமிவ் வடியாள் பேசவும் அறியேனே!

சிதம்பர நாதா திருவருள் தாதா

பாடலாசிரியர் : பாபநாசம் சிவன்
பாடியவர் :  எம்.கே. தியாகராஜ பாகவதர்
இசை :  ஜி. ராமநாதன்
திரைப்படம் :  திருநீலகண்டர்
ஆண்டு :  1939


சிதம்பர நாதா திருவருள் தாதா
சித்தமிரங் காதா திருவடி யலதொரு கதியிலன்


பதஞ்சலியும் புலியும் பணியும்
குஞ்சித பதனே ஸஞ்சித மகலாதா


நன்று தீது மறியேன் நொந்தேனே
ஞானமிலேன் உன்னை நம்பி வந்தேனே
மன்றி லாடும் மணியே செந்தேனே
வாதா அறுபகைத் தீயில் வெந்தேனே

Dec 27, 2011

வள்ளலைப் பாடும் வாயால்

பாடியவர்: எம்.கே. தியாகராஜ பாகவதர்
பாடலாசிரியர் : பாபநாசம் சிவன்

திரைப்படம்: சிவகவி
இசை: ஜி. ராமநாதன்
ஆண்டு: 1943


வள்ளலைப் பாடும் வாயால் - அறுதலைப்
பிள்ளையைப் பாடுவேனோ? - வெள்ளிமலை
வள்ளலைப் பாடும் வாயால் - அறுதலைப்
பிள்ளையைப் பாடுவேனோ? - எந்தன்
ஸ்வாமியைப் பாடும் வாயால் - தகப்பன்
சாமியைப் பாடுவேனோ?


அப்பனைப் பாடும் வாயால் - ஆண்டி
சுப்பனைப் பாடுவேனோ? - என் அம்மை
யப்பனைப் பாடும் வாயால் - பழனி ஆண்டி
சுப்பனைப் பாடுவேனோ?
வள்ளியின் கண்வலை வீழ்சிலை வேடன்
கள்ளனைப் பாடுவேனோ?


அம்பிகை பாகன் எனும் - அகண்ட
ஸ்வயம்புவைப் பாடும் வாயால்
அம்பிகை பாகன் எனும் அகண்ட
ஸ்வயம்புவைப் பாடும் வாயால்
தும்பிக்கையான் தயவால் மணம் பெறும்
தம்பியைப் பாடுவேனோ?

--------------------------------------------------

சொப்பன வாழ்வில் மகிழ்ந்து - சுப்ரமண்ய
ஸ்வாமி உனைமறந்தார் - அந்தோ

அற்பப் பணப்பேய் பிடித்தே - அறிவிழந்து
அற்பர்களைப் புகழ்வார்


நாவால் பொய்மொழிவார் - பொருள்விரும்பி
நாவால் பொய்மொழிவார் - தனது வாழ்
நாளெல்லாம் பாழ்செய்வார் - அந்தோ
நாவால் பொய்மொழிவார் - தனது
நாவால் பொய்மொழிவார் - உன்றன்
பாவன நாமமதை ஒருபொழுதும்
பாவனை செய்தறியார்


அந்தோ விந்தையிதே - அறிந்தறிந்து
ஆழ்நரகில் உழல்வாரே - மாந்தர்
அந்தோ விந்தையிதே - அறிந்தறிந்து
ஆழ்நரகில் உழல்வாரே - இவர்
சிந்தை திருந்தி உய்ய - குகனே உன்றன்
திருவருள் புரியாயோ?

கவலை

நேரிசை ஆசிரியப்பாக்கள்

கவலை தெளிவைக் குலைக்கும் தீநோய்
தெளிவு குலைவ தாவது மறதி
மறதி மேற்கொண் டோடுவ தமைதி
அமைதி யில்லா வாழ்வஃ
தமைந்தோன் வாழான் அறிகு வாயே!                     1

எவ்வெவற் றின்று கவலை நீங்கும்
அவ்வவற் றின்றே ஆக்கம் ஓங்கும்
இலையெனும் போதோ அகலும் கவலை
இயலுதல் கடத்தி நடத்தூ உம்மே
அவ்வழி நடத்தலும் மறதி யாகிச்
செவ்வழி தொலைத்த வீரன்
உய்வழி யறியா துழன்றிடு வானே!                           2

கவலை கண்ணு றங்க விடாது
கண்ணு றங்கினும் கனவில் விடாது
கவலை இருவகை கிட்டாக் கவலை
கிட்டிட வேண்டும் இலட்சியக் கவலை
முன்னது வீணே பின்னது தானே
கவலை நிலையைத் தாண்டிக்
குறிக்கோள் என்க குவலயத் தானே!                         3
                - தமிழகழ்வன் சுப்பிரமணி சேகர்.

காந்தியைப் போலொரு சாந்த சொரூபனை

காந்தியைப் போலொரு சாந்த சொரூபனை
காண்பதும் எளிதாமோ  - மஹாத்மா

மாந்தரிலே ஞான யோகம் மேவும் - தவ
வேந்தரிலே சுயநலம் சிறிதும் இல்லா
மாந்தரிலே சுயநலம் சிறிதும் இல்லா

அஹிம்சை தனிலே புத்தரவர்
ஆத்ம சோதனையில் யேசு நாதரவர்
அறுபகையும் வென்ற கர்ம சீலரவர் - நமது
ராஜ்ஜியத்தாய் இந்திய நாட்டிலவதரித்த

குழந்தை உள்ளமும் அன்பு கனிந்த மொழியும் கொண்டு
கொடுமைகளை எதிர்த்து வெல்லும் சித்தன்
முழங்கால் துணியும் மோகனப் புன்னகையும்
தவழப் பகைவரும் கண்டஞ்சும் சுத்தன் - இனிமேல்

Dec 26, 2011

ஆதி தேவனே தில்லை நாதா

ஆதி தேவனே தில்லை நாதா ஏழை யெனக்குப்
பாதார விந்த மல்லால் ஆதாரம் வேறில்லை

சோதனை போதாதோ?  நான்படும் மன
வேதனை போதாதோ?

தாயை மறைத்து ஒரு சூளுண்டோ? அகிலாண்ட
நாயகா எனைஏவும் மாயையினால்  இளம்
பிராயம் களிந்து விட்டதே மனைவி யோடென்
காயம் தளர்ந்து விட்டதே

மதிசே கரனே கௌரி பதியே எனது முந்தை
விதியால் மெய்தனைத் தீண்டச் சதிவச மானோமே
அதுவும் உன்னருள் என்றே எண்ணியிருந்தேன்
கதியேது ஈசா என்றேன்

Dec 25, 2011

அற்புத லீலைகளை

அற்புத லீலைகளை யாரறிவார்
அகிலாண்ட நாயகனே ஹரனே -  உந்தன்


சித்பரனே சிவனே உனதடியார்
செய்பிழைகள் பொறுத்தருளும் எனதையனே
திருஅபய வரக்கையனுன்


பாட்டி லாசையால் அன்று பரவைமனை
தூது நடந்தவா விறகு சுமந்தவா
மாட்டுடையாய் தில்லைக் காட்டினிலே - அரு
ளாட்டுடையாய் தலைஓட்டுடையாய் - உன்னைக்
காட்டி மறைப்பாய் என்னை ஆட்டி அலைப்பாய் - எம்பி
ராட்டியுடனே வாட்டமற இன்பம் ஊட்டுவை
துன்பம் ஓட்டுவாய் - உந்தன்

அரவா பரணன் திருவடி மறந்து

அரவா பரணன் திருவடி மறந்து
அரிவையர் மோகம்கொண் டழிவாரே
ஆயிரம் கற்றறிந் தென்ன பயன்?
பகுத்தறிவிழந் துழல்வாரே


மங்கையர் மையல்எனும் மாயையில் ஆழ்ந்தவர்
சங்கர னைமனம் நினைவாரோ?
நங்கையர் காதல் நிறைந்திடில் பாறை
மனந்தனில் சிவயோகம் பயிராமோ?


வாதநோய்க் குலகில் மருந்துண்டு - பிடி
வாத நோயகல மருந்தேது?
சாதனை யாக சிற்றின்பம் புகழ்பவர்
காதினில் ஞானமொழி ஏறாதே

ஆரணங்கே! நெஞ்சம் நீ அறியாய்!

ஆரணங்கே நெஞ்சம் நீ அறியாய்
ஆருயிர் தங்களின் நேயமதே
பெரும் மாயமதே நீ அறியாய்


அதரங்கள் ரெண்டும் அணைந்திடா போது
ஆனந்த சொல்லே வருவது ஏது?
யாழின் தந்திதனை விரல்மீட் டாவிடில்
அமர நாதமே இல்லையன்றோ?


வாசிக்கா போது மூங்கில் அன்றோ?
வாசித்த போதே முரளி அன்றோ?
நேசமாக வண்டு பேசிய போதே
வாசத் தேன்மலர் வாழ்வல்லவோ?


மங்கையின் கோளெல்லாம் மணம்வேண் டாமென்றால்
மானிடர் சந்ததி மாயு மன்றோ?
இங்கிதம் தெரிந்தே அந்தப் பரம்பொருள்
இந்நிலம் யுகம்யுகம் தோன்றுவதே

Dec 24, 2011

அம்பிகாபதி திரைப்படத்திலிருந்து பெறப்பட்ட கவிகள்

அம்பிகாபதி அமராவதிக்கு எழுதும் கடித ஓலை

அன்பே அமரா!
ஆடற் கலைமயிலே அரண்மனைப் பூங்குயிலே
பாடல் இலக்கணமே பைங்கிளியே

தூண்டிற் புழுவாக்கி என்னைத் தவிக்கவைத்து
மீண்டும் வரமாட்டேன் என்று விளம்பிவிட்டாய்

வேடிக்கை ஊடல் விளையாட்டு என்று எண்ணினேன்
வினையென்றுணர்ந்தேன் இன்று விழிநீரில் நீந்துகின்றேன்

மறக்கலா மென்றாலோ மனதைத்தான் நீதிருடி
திறக்கவொண்ணாக் கூட்டுக்குள் சிறைவைத்துவிட்டாய்

அல்லும் பகலுமெனை அணுவணுவாய் வதைக்காதே
கொல்லும் மருந்திருந்தால் கொண்டுவந்து தந்துவிடு

----------------------------------------------

அம்பிகாபதி, அமராவதியை நினைத்துப் பாடுவது

அம்புலியைக் குழம்பாக்கி
அரவிந்த இரசமோடு அமுதும் சேர்த்து
இன்பநிறை முகமாக்கிக்

கயலிரண்டைக் கண்ணாக்கி
மன்னன் ஈந்த பைங்கிளியே!
அயலொருவர் கண்படுமோ என்றஞ்சி
பயத்தோடுன்னை கங்குலிலே காண்பதல்லால்
கணப்பொழுதும் இணைபிரியாக் காலம் என்றோ?

--------------------------------------------

அம்பிகாபதி, அமராவதியைப் பார்த்துப் பாடும் முதலிரண்டு வரிகளின்
பொருள் மாறுபடுமாறு, அடுத்த ஈரடிகளைக் கோர்த்துக் கொட்டிக் கிழங்கு விற்கும் கிழவியை நினைத்துக் கம்பர் பாடுவது

இட்டஅடி நோவ எடுத்தஅடி கொப்பளிக்க
வட்டில் சுமந்து மருங்கசைய - கொட்டிக்
கிழங்கோ கிழங்கென்று கூவுவாள் நாவில்

வழங்கோசை வையம் பெறும்
--------------------------------------------

பேரின்பப் பாடல்கள் நூறு பாட வேண்டும் என்ற சவாலை ஏற்று, அம்பிகாபதி பாடுவதாக அமைந்தது

சிந்தனை செய் மனமே - தினமே
சிந்தனை செய் மனமே - செய்தால்
தீவினை அகன்றிடுமே


சிவகாமி மகனை ஷண்முகனை
சிந்தனை செய் மனமே - செய்தால்
தீவினை அகன்றிடுமே

சிவகாமி மகனை ஷண்முகனை
சிந்தனை செய் மனமே - மனமே ஏ...


செந்தமிழ்க்கருள் ஞான தேசிகனை - செந்தில்
கந்தனை வானவர் காவலனை குகனை
சிந்தனை செய் மனமே - செய்தால்
தீவினை அகன்றிடுமே

சிவகாமி மகனை ஷண்முகனை
சிந்தனை செய் மனமே - மனமே


சந்ததம் மூவாசை சகதியில் உழன்றனை
சமரச சன்மார்க்க நெறிதனை மறந்தனை
அந்தகன் வரும்போது அவனியில் யார் துணை
ஆதலினால் இன்றே

அருமறை பரவிய சரவண பவகுகனை
சிந்தனை செய் மனமே - செய்தால்
தீவினை அகன்றிடுமே

சிவகாமி மகனை ஷண்முகனை
சிந்தனை செய் மனமே - மனமே ஏ...                                            (1)


வடிவேலும் மயிலும் துணை - சொல்
வளமார்செந் தமிழால் சந்ததமும் கந்தனைப் பாட
வடிவேலும் மயிலும் துணை


நடராஜன் அருள்பாலன் நான்மறை தொழும் சீலன்
தடமேவும் பொழில்சூழும்

தணிகை வாழும் பரம ஞான குருபரன்
வடிவேலும் மயிலும் துணை


தமிழ்மாலை தனைச்சூடுவான் - கொன்றைத்
தளிர்மாலை மலர்மாலை ஜெபமாலை யுடன்சந்தத்
தமிழ்மாலை தனைச்சூடுவான்


தாபமிகு வெப்பு வாதமொடு பித்த
மானபிணி மொய்த்து உடம்போடுசாருமுயிர் துன்ப சாகரமு ழன்று
சாதனைஇ ழந்து வருந்தாமுன்தாளை யளித்திட வேணு மெனத்துதி
பாடருண கிரிநாத னழைத்திட
தயவுடன் இசைந்து அருள்மழை பொழிந்து
முத்தைத்தரு பத்தித் திருநகையென
முதலடி உரைத்த தழைத்த கருணையை
நினைந்து நினைந்து கவிமலர் தொடுத்த

தமிழ்மாலை தனைச் சூடுவான் - கொன்றைத்
தளிர்மாலை மலர்மாலை ஜெபமாலை யுடன்சந்தத்
தமிழ்மாலை தனைச் சூடுவான்                                                      (2)


சற்றே சரிந்த குழலே துவளத் தரளவடம்
துற்றே யசையக் குழையூச லாட துவர்கொள் செவ்வாய்
நற்றே னொழுக நடன சிங்கார நடையழகின்
பொற்றேரிருக்கத் தலையலங்காரம் புறப்பட்டதே               (3)

மகாகவி காளிதாஸ் திரைப்படத்திலிருந்து பெறப்பட்ட கவிகள்

தங்கமே தாமரை மொட்டுக ளாகித் தலையெடுக்க
குங்குமம் தோய்ந்த முகப்பினில் வண்டு கொலுவிருக்க
பங்கயன் விந்தைப் படைப்பாகி நிற்கும் பசுங்கொடிமேல்
பொங்கியே பூத்த முழுநிலா வண்ணம் புறப்பட்டதே!

அடிபெருத்து நுனிகுவிந்த பனிமலை யின்மேல்
முடிகருத்த கார்முகிலே மொய்த்திடும் போதில்
படையெடுத்தே வானுலகோர் பார்த்து மகிழ்வார்
உடைநெகிழ்ந்த பூமகளின் உடலழ கென்றே!

பண்பட்ட நெஞ்சிலே புண்பட்டதோ என்ன துன்புற்றதோ?
விண்பட்ட புகழிலே கறைபட்டதோ நீதி விழியற்றதோ?
அன்புற்ற நட்பிலே கண்பட்டதோ? நேசம் அழிவுற்றதோ?
இன்புற்ற காளியின் அருள்பட்டதே! இன்னல் முடிவுற்றதே!

நேயக் கவிக்குயிலே! நீயிருந்த பூங்கிளையைக்
காயவைத்துப் போனதென்ன காரணமோ? - நீயறியப்
பொல்லாப் பழிகூறும் பொய்யர் விழியெதிரில்
நில்லா திருக்க நினைத்து.

பிறப்புற்றேன் காளியிடம் பேரன் புற்றேன்
   பேச்செல்லாம் கவிமழையாய்ப் பெருகும் ஞானம்
வரப்பெற்றேன் செல்வத்தின் வளமும் பெற்றேன்
   மன்னரொடும் சரிசமமாய் மகிழும் வண்ணம்
சிறப்புற்றேன் காதல்மணம் சேர்க்க வந்த
   சிறுமதியாள் பழிச்சொல்லைச் செவியுற் றேன்நான்
வெறுப்புற்றேன் வாழ்வினிலே விரக்தி யுற்றேன்
   விதிமுடிவுத் தேவதையே விரைந்து நீவா!

அறியாத மாந்தர்களே! சாவைக் கண்டு
   அஞ்சிடுவார் அழுதிடுவார்! ஆத்மீ கத்தின்
கரைகாணும் ஞானியரோ உயிருக் கென்றும்
   அழிவில்லை என்றெண்ணி இருப்ப துண்டு
முறையான பெரும்பணியான் சாத னைகள்
   முடிப்பவரோ புகழுடலாய் நிலைப்ப துண்டு
கறையான பழையஉடல் களைந்தே மீண்டும்
   கலங்கமில்லாக் குழந்தைகளாய்ப் பிறப்போம் வாராய்!

ஞானக்கண் ஒன்று

பாடியவர் : எம்.கே. தியாகராஜ பாகவதர்
திரைப்படம் :  சிந்தாமணி
ஆண்டு : 1937

ஞானக்கண் ஒன்று இருந்திடும் போதினிலே
ஊனக்கண் ணிழந்ததால் உலகிற்குறை யுண்டோ?

ஆன பிருந்தா வனமும் அதோ என் எதிரிலே
அனந்தக் கண்ணன் உருவம் அதோ தெரிவதாலே

வானவர் பணிந்திடும் மாதவன் பதம்தொழும்
அனந்தம் கிடைத்தபின் எது வந்தாலென்ன?

அம்பா! மனம்கனிந் துனதுகடைக் கண்பார்

திரைப்படம் :  சிவகவி
பாடியவர் :  எம்.கே. தியாகராஜ பாகவதர்
பாடலாசிரியர் :  பாபநாசம் சிவன்
இசை :  ஜி. ராமநாதன்
ஆண்டு : 1943

அம்பா! மனம்கனிந் துனதுகடைக் கண்பார்
திருவடி யிணைதுணை - என்
அம்பா! மனம்கனிந் துனதுகடைக் கண்பார்
திருவடி யிணைதுணை

வெம்பவ நோயற அன்பர் தமக்கருளும்
கதம்ப வனக்குயிலே! கதம்ப வனக்குயிலே!
சங்கரி ஜகதம்பா! மனம் கனிந்துனது கடைக் கண் பார்
திருவடியிணை துணை என் அம்பா

பைந்தமிழ் மலர்ப் பாமாலை சூடிஉன்
   பாதமலர் பணிந்து பாடவும் வேண்டும்
சிந்தையும் என்நாவும் எந்நேரமும் நின்
   திருப்பெயர் புகழ்மற வாமையும் வேண்டும்
பந்தஉலகில் மதிமயங்கி அறுபகைவர்
   வசமாய் அழியாமல் அருள்பெற வேண்டும்
இந்தவரம் தருவாய் ஜெகதீஸ்வரி
   என்றன் அன்னையே அகிலாண்ட நாயகியே

ஆனந்த நடன வினோதா

பாடியவர் : எம்.கே. தியாகராஜ பாகவதர்
திரைப்படம் : சிவகாமி
ஆண்டு : 1959-1960

ஆனந்த நடன வினோதா - தேவா
ஆனந்த நடன வினோதா

ஜகன்நாதா ஜகன்நாதா
ஜகன்நாதா ஜகன்நாதா

கண்மூன் றுடையாய்! கதிநீ அரனே!
கருணை யோடெனைக் கடைக்கண்பார் தயாளா!

நஞ்சா ரதமும் பணியாய்க் கொண்டாய்!
அஞ்ச வரும் நஞ்சையும் உண்டாய்!
தஞ்சமுன் குஞ்சித பாதம் தில்லை வாழ்
ஆனந்த நடன வினோதா

Dec 22, 2011

மனமே! நீ ஈசன் நாமத்தை வாழ்த்துவாய்!


பாடலாசிரியர் : பாபநாசம் சிவன்
பாடியவர் : எம்.கே. தியாகராஜ பாகவதர்
திரைப்படம் : அசோக்குமார்
ஆண்டு : 1941

மனமே! நீ ஈசன் நாமத்தை
வாழ்த்துவாய்! தினம் வாழ்த்துவாய்!

கனவெனும் வாழ்வில் கலங்கி வாடாதே!
காதலை மாதரைப் புகழ்ந்து பாடாதே!

காம மோகமத வைரிகள் வசமாய்
கர்மவினை சூழுலக வாதனையில்
தடுமாறும் மனமோடு துயருறாமல்
நிரந்தரமும் மகிழ்ந்துபர சுகம்பெறவும்

விளங்கும் தூய சர்ஜன சங்கம்
விடுத்த கூடாதே துஷ்டர் ப்ரசங்கம்
விளக்கில் வீழும் பழமென்று மயங்கும்
விட்டிலா காதே சஞ்சல மெங்கும்

Dec 21, 2011

மன்மத லீலையை வென்றார் உண்டோ?

பாடலாசிரியர் : பாபநாசம் சிவன்
பாடியவர் : எம்.கே. தியாகராஜ பாகவதர்
திரைப்படம் : ஹரிதாஸ்

மன்மத லீலையை வென்றார் உண்டோ?
என் மேல் உனக்கேனோ பாராமுகம்?

நின்மதி வதனமும் நீள் விழியும் கண்டு
என்மதி மயங்கினேன் நான்
என்மதி மயங்கினேன் மூன்று உலகிலும்

என்னுடனே நீ பேசினால் வாய்முத்துதிர்ந்து விடுமோ? - உனை
எந்நேரமும் நினைந்துருகும் என்னிடம் வந்தால் மெனக்கெடுமோ? - உனை
எந்நேரமும் நினைந்துருகும் என்னிடம் வந்தால் மெனக்கெடுமோ?

உன்னை நயந்து நான் வேண்டிய ஓர் முத்தம் தந்தால் குறைந்திடுமோ?
ஒருபிழை அறியா என்மனம் மலர்க்கணை பாய்ந்து அல்லல் படுமோ?
ஒருபிழை அறியா என்மனம் மலர்க்கணை பாய்ந்து அல்லல் படுமோ? -  மனம் கவர்

மன்மத லீலையை வென்றார் உண்டோ?
என் மேல் உனக்கேனோ பாராமுகம்?

கிருஷ்ணா முகுந்தா முராரே

பாடலாசிரியர் : பாபநாசம் சிவன்
பாடியவர் : எம்.கே. தியாகராஜ பாகவதர்
திரைப்படம் : ஹரிதாஸ்

கிருஷ்ணா முகுந்தா முராரே - ஜெய
கிருஷ்ணா முகுந்தா முராரே

கருணா சாகர கமலா நாயக
கனகாம்பர தாரி கோபாலா

காளிய மர்த்தன கம்சனி தூஷன
கமலாயத நயனா கோபாலா

குடில குண்டலம் குவலய தளநீலம்
மதுர முரளீ ரவலோலம்
கோடி மதன லாவண்யம்
கோபி புண்யம் பஜாகோபாலம்

கோபி ஜன மன மோகன வியாபக
குவலய தள நீலா கோபாலா

தியானமே எனது மனது நிறைந்தது

பாடலாசிரியர் :  பாபநாசம் சிவன்
பாடியவர் :  எம்.கே. தியாகராஜ பாகவதர்
திரைப்படம் :  அசோக்குமார்

தியானமே எனது மனது நிறைந்தது
சந்த்ர பிம்ப வதனம் தனில்தினம்

காந்த சக்தியை இந்நாள் அறியேன் - நான்
காந்த சக்தியை இந்நாள் அறியேன் - இரு
கண்மயங்கி ஸ்வாதீனம் இன்றி

லோகமு மதிலே தோன்று மிந்திரிய
போகமும் யாவும் துறந்தேன் - விஷய
போகமும் யாவும் துறந்தேன் - கமல
முகமும் வசீகர நீளிரு விழிகளும்
மோஹன உருவும் பெயரு மாகவும்

அன்னையும் தந்தையும் தானே

பாடலாசிரியர் : பாபநாசம் சிவன்
பாடியவர் : எம்.கே. தியாகராஜ பாகவதர்
திரைப்படம் : ஹரிதாஸ்

அன்னையும் தந்தையும் தானே - பாரில்
   அண்ட சராசரம் கண்கண்ட தெய்வம்

தாயினும் கோவிலிங் கேது - ஈன்ற
   தந்தைசொல் மிக்கதோர் மந்திர மேது
சேயின்கடன் அன்னை தொண்டு - புண்ய
   தீர்த்தமும் மூர்த்தித் தலம்இதில் உண்டு

தாயுடன் தந்தையின் பாதம் - என்றும்
   தலைவணங் காதவன் நாள்தவ றாமல்
கோவிலில் சென்றென்ன காண்பான்? - நந்த
   கோபாலன் வேண்டும் வரந்தரு வானோ?

பொன்னுடல் தன்பொருள் பூமி - பெண்டு
    புத்திர ரும்புகழ் இத்தரை வாழ்வும்
அன்னைபிதா இன்றி ஏது? - மரம்
    ஆயின் விதையின்றிக் காய்கனி ஏது?

Dec 20, 2011

தீன கருணா கரனே

பாடலாசிரியர் : பாபநாசம் சிவன்
பாடியவர் : எம்.கே. தியாகராஜ பாகவதர்
திரைப்படம் : திருநீலகண்டர்

தீன கருணா கரனே நடராஜா நீல கண்டனே!

நின்னருள் புகழ்ந்து பணியும் என்னையும் இரங்கி யருளும்
மௌன குருவே ஹரனே எனையாண்ட நீலகண்டனே!

மீன லோசனீ மணாளா தாண்டவ மாடும் சபாபதே
ஞானிகள் மனம்விரும்பும் நீல கண்டனே!

ஆதிஅந்தம் இல்லா ஹரனே அன்பருள்ளம் வாழும் பரனே
பாதி மதி வேணியனே பரமேசா நீல கண்டனே!