Mar 2, 2013

ஆற்றும் கடமை அடுத்தடி

நேரிசை ஆசிரியப்பா

ஆற்றி யென்னுளம் தேற்றி யானெனை
போற்றி என்மன மாளும் இறைவனை
ஏற்றத் தாழ்வில் இறங்கி வாழ்வில்
ஆற்றலை அள்ளி அகத்துள் தள்ளி
காற்றலை வரிசைக் கவின்மிகு காலில்
ஏற்றொரு வெளியீட் டினிமே லாண்மை
ஆற்றும் கடமை அடுத்தடி
ஊற்றென உலகம் உலவட் டும்மே!
                 - தமிழகழ்வன் சுப்பிரமணி சேகர்.