Jan 12, 2015

பிரீத்திஶ்ரீ

தரவு கொச்சகக் கலிப்பா

எலியாய வெழிற்கிளியே! எந்நாளு மின்பமொடு
தலையாய கீர்த்தியுஞ் செம்மாந்த வுள்ளமுங்
கலையாய செல்வமுங் கனியான சுற்றமும்
வலையாய நட்புடனும் வாழியவே! வாழியவே!
                                  - தமிழகழ்வன்

No comments:

Post a Comment