Oct 30, 2015

சுபாஷினி

அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்

மேன்மையும் மென்மை யுஞ்சேர்
  மொழிதனை யணியாய்க் கொண்ட
தேன்மொழிச் செல்வி வாழி!
  திகழொளி யோவி யஞ்செய்
வான்சிறப் பெய்தும் எண்ண
  வண்ணமும் வாழி! வாழி!
கான்கொளும் ஆற்றைப் போலக்
  கவிசெயும் தோழி வாழி!
          - தமிழகழ்வன் சுப்பிரமணி சேகர்

1 comment:

Post a Comment