Jan 6, 2018

அச்சரம்

கலிவிருத்தம்

மா மா மா மா

அச்ச ரந்நா வேறி ழஃகான்
உச்ச ரிக்கப் பாடு பட்டே
அச்சு மாறி யஃகான் தன்னை
வச்சிப் பேசும் துன்பம் ஏனோ?
                              - தமிழகழ்வன் சுப்பிரமணி


அச்சரம் நா ஏறி ழஃகான் உச்சரிக்கப் பாடுபட்டே அச்சு மாறி யஃகான் தன்னை வச்சிப் பேசும் துன்பம் ஏனோ?

பாக்களால் பக்குவம் செய்

கட்டுண்டு கிடப்பானேன்?
கட்டவிழ்ந்து மலர்ந்தால்தான் மலரென்றாகும்
மொட்டென்று சொல்வானேன்?
முளைக்கவே அஞ்சுவதோ?
மூடித் துஞ்சுவதோ?
கவிதைக் கழனிக்குக்
கருத்து நீரிறைக்க
எண்ணக் கிணறூறும்
ஏற்றம் எழில்காணும்
குற்றங்கள் குட்டுப்பட்டு
நற்றவந் தளிர்க்கக்
கொட்டிவிடு எண்ணியன
கரையேதும் இல்லை காலெடுத்து வைக்க
கறையென்றெண்ணிச்
சுரந்தன கரந்துவிடாது காக்க
கறையுமில்லை குறையுமில்லை
நிறையோடு நிமிர்ந்துநில்
நெடிதுநோக்கிக் கடிதில் செயல்படு
நொடிக்கு நொடி மாற
மாற்றங்கள் எவ்வளவோ காணும் ஏற்றங்கள்
தீச்சிறகுகளை விரித்துத்
தீமைகளை அழித்துவிடு
பாச்சிறகுகளால் இந்தப்
பாரினைப் பக்குவம் செய்துவிடு
                      - தமிழகழ்வன் சுப்பிரமணி

வேண்டுமென வேண்டும்

எண்சீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்

பொய்களவு கள்காமம் போக்க வேண்டும்
    போர்செய்தல் சினங்கொள்ளல் நீக்க வேண்டும்
மெய்பேசி நன்னெறியில் வாழ வேண்டும்
    வெந்தழலாம் மதம்சாதி களைய வேண்டும்
பொய்த்தவத்தார் போர்வையெலாம் கிழிய வேண்டும்
    புதுமையெனப் புகுந்தீமை இரிய வேண்டும்
செய்செயலில் பேராவல் பொங்க வேண்டும்
    தேர்வழியில் பொதுவுடைமை நிலைக்க வேண்டும்
                                                          - தமிழகழ்வன் சுப்பிரமணி

ஆழ்க, ஆய்க

கட்டளைக் கலிப்பா

ஆழ்க செந்தமிழ் ஆழியின் சீரொலி
   ஆய்க அந்தமிழ் ஆகிய பேரியல்
ஆழ்க அவ்வியல் பேசிடும் நுண்ணிமம்
   ஆய்க செய்கருத் தோதிடும் செஞ்சுவை
ஆழ்க அச்சுவை சேர்த்திடும் சொல்லினம்
    ஆய்க எச்சுவை மிஞ்சிடும் இச்சுவை
வாழ்க செந்தமிழ் வாழிய அந்தமிழ்
     வாழ்க சொற்சுவை செய்பொருள் செம்மையே!

                                        - தமிழகழ்வன் சுப்பிரமணி

சொற்பொருள்:
ஆழ்க - உள்ளத்தில் ஆழமாகக் கொள்க
ஆழி - கடல்
அந்தமிழ் - அம் தமிழ் - அழகிய தமிழ்
பேரியல் - பெருமைமிகு இயல்பு
நுண்ணிமம் - நுட்பம்

இலக்கணக்குறிப்பு:
செந்தமிழ், சீரொலி, பேரியல், செஞ்சுவை - பண்புத்தொகை

பொருள்:
செந்தமிழ்க் கடலில் மூழ்கி அதன் சீர்மையான, சிறந்த ஒலிநயத்தை உணர்க; அவ்வாறு அழகிய தமிழாய் உருவாகிய பெருமைமிகு இயற்கைத் தன்மையை ஆராய்ச்சி செய்க. 

அந்த இயற்கைத் தன்மையில் இருக்கும் நுட்பங்களை உணர்க; அத்தகைய தமிழின் ஒலிகள் உருவாக்கிய பொருள்களை உணர்ந்து அப்பொருள் உணர்த்தும் செம்மையான சுவையை ஆராய்ச்சி செய்க;

இவ்வாறு சுவைதரும் பொருள்களுக்கான சொற்களின் கூட்டங்களை உணர்க; உலகிலுள்ள சுவைகளுள் எந்தச் சுவை, இந்தத் தமிழ்ச்சுவையை மிஞ்சும் என ஆராய்க

செந்தமிழாகிய அழகிய தமிழும், அதன் சொற்களின் சுவையும் அவை செய்யும் பொருளின் செம்மையும் வாழ்க!

Dec 8, 2017

உள்ளத் தூக்கம் (உள்ளத்து ஊக்கம்)

எண்சீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்

குழப்பங்கள் ஒன்றாக வந்து சேரக்
 குன்றேறி நின்றானும் இறங்கி வந்து
பிழைத்ததெது? பிழையின்றி இருப்ப தேது?
 பின்னின்று பற்றியொரு கடிவா ளந்தான்
வழிநடத்த வேறுவழி யேதும் இன்றி
 வழிவழியே வந்தவர்தம் வழியை யெல்லாம்
பழியென்று தூற்றிடுவார்ப் பாதை கண்டு
 பழகுதமிழ் தான்மறந்து தயங்கி நின்றேன்

படிக்கின்ற படிப்பெல்லாம் பாழாய்ப் போமோ?
 படிப்படியாய்ச் செல்வழியில் சரிவும் உண்டு
நடிப்பறியாப் பிள்ளையினால் நானி லத்தில்
 நகர்கின்ற வாழ்வுக்கும் துன்பம் உண்டு
துடிப்பறிந்து வெல்வழியைத் தேடிச் சென்று
 துயர்களைந்து நல்வழியை நாடி நின்று
வெடித்திடுவோம் உலகுக்கு நன்மை சேர்க்க
 வெற்றிவெற்றி எண்டிசையும் வெற்றி தானே!

                                      - தமிழகழ்வன் சுப்பிரமணி சேகர்

Sep 18, 2017

என் தந்தை

நிலைமண்டில ஆசிரியப்பா

சொல்பேச் சாவது கேட்க வேண்டும்
சுயபுத்தி யாவ(து) இருக்க வேண்டும்
என்ற உன்றன் அறிவுரை எம்மை
என்றும் நன்னெறிக்(கு) இட்டுச் செல்லும்
கந்தர் சஷ்டி கவசம் மூலம்
எந்தையே என்றன் அச்சம் களைந்தாய்
மீன்பி டித்தல் மீன்வலை பின்னல்
நோன்புக் கயிறு திரித்தல் மரமறுத்தல்
குடைசரி செய்தல் குளிர்பனி உறைநிலை
அடைகுழை வதனை விற்றல் இன்னும்                                      10
சோதிடம் நாட்டு வைத்தியத் தோடு
சிலம்பு பம்பை தெருக்கூத் தென்று
பலகலை அறிந்த வித்தகர் நீயே!
சேகர் என்னும் பெயருக்(கு) ஏற்றதாய்ச்
சேகரம் செய்த செவ்வறி வெல்லாம்
சேகரம் யானும் செய்திடு வேனோ?
எண்ணும் போதே என்னுளம் பெருமை
நண்ணும் நாளும் வாழ்க வாழ்க!                                             18

இலக்கணக் குறிப்பு: 
குளிர்பனி, உறைநிலை, அடைகுழைவு – வினைத்தொகை, 
உளம் – உள்ளம் என்பதன் இடைக்குறை, 
நன்னெறி - பண்புத்தொகை

சொற்பொருள்: 
நண்ணும் – அடையும். 
கந்தர் சஷ்டி கவசம் – முருகப்பெருமானின்மீது பாடப்பட்ட கவச நூல். 
நன்னெறி – நல்ல வழி. 
அச்சம் – பயம், 
களைந்தாய் – நீக்கினாய்.

பொருள்: 
தந்தையின் அறிவுரை: சொல் பேச்சாவது கேட்க வேண்டும் அல்லது சுயபுத்தியாவது இருக்க வேண்டும். 
தந்தை மகற்காற்றும் நன்றி: நாள் தோறும் கந்தர் சஷ்டி கவசம் படிக்கச் சொல்லி, என்னுள் இருந்த பயத்தைப் போக்கித் தமிழறிவு வளரச் செய்தார். 
தந்தை செய்கின்ற தொழில்கள்: மீன் பிடித்தல், மீன்வலை பின்னல், நோன்புக் கயிறு திரித்தல், மரம் அறுத்தல், குடை சரிசெய்தல், குளிர்பனி உறைநிலை அடை குழைவு (ICE CREAM) விற்றல், சோதிடவியல், நாட்டு மருத்துவம், சிலம்பாட்டம், பம்பை, தெருக்கூத்து.

சேகர் என்னும் பெயருக்கு ஏற்றதாக, நீர் சேர்த்து வைத்த செம்மையான அறிவையெல்லாம், யானும் எனக்குள் சேர்த்து வைப்பேனோ? உன்னை எண்ணும்போதே என் உள்ளம் பெருமை அடைகிறதே! தந்தையே! நீர் நாளும் வாழ்க.

என் அன்னை

நிலைமண்டில ஆசிரியப்பா

“காமாட்சித் தாயே! மீனாட்சித் தாயே!
காப்பாற்று தாயே!” கவலைகள் இல்லா
மழலைப் பருவம் மணிமணி யாக
அழைக்கும் குரலின் அமுதம் நீயே
பூமா தேவி எனப்பெயர் பெற்றாய்
ஆமாம் உண்மை! அறிந்தேன் பொறுமை!
எந்தக் கவலையும் எனக்கிங்(கு) இல்லை
சிந்தையில் நீயே வைத்துக் காக்கிறாய்
பாது காப்பே உன்முதற் கோளெனத்
தீதும் நன்றும் தெளிவுற விளக்கிச்                                            10
செய்வன செயவும் தீயன நீக்கவும்
உய்வழி கற்பித்(து) உயர்ந்த நிலைக்கெனைச்
சேர்த்த பெருமையை என்சொல் வேனோ?
நேர்த்தி உன்றன் நேரிய சிந்தை
இன்னும் இங்கியான் காண வில்லை
மின்னும் உன்றன் மேலாண்மைப் பண்பை
எண்ணி வியக்கிறேன் என்றன் சூழலை
எண்ணத்தில் சேர்த்தே இயம்புவை காப்பே
என்வரம் பெற்றேன்? இங்கே அன்னாய்!
நின்வரம் அன்றோ! நீவரம் அன்றோ!                                         20

இலக்கணக் குறிப்பு: 
இல்லா – ஈறுகெட்ட எதிர்மறைப் பெயரெச்சம், 
உய்வழி – வினைத்தொகை, 
இங்கியான் (இங்குயான்) – குற்றியலிகரம், 
என்வரம் – கடைக்குறை, 
அன்னாய் – முன்னிலை விளி

சொற்பொருள்: 
கோள் – கொள்கை, 
நேர்த்தி – அருமை, 
நேரிய – சிறந்த, 
மின்னும் – ஒளிரும், 
என்வரம் – என்ன வரம், 
அன்னாய் - அன்னையே

பொருள்: 
"காமாட்சித் தாயே! மீனாட்சித் தாயே! காப்பாற்று தாயே!" – பூசை அறையில் சாமிகளுக்குப் பொட்டு வைத்துக் கொண்டிருக்கும்போது, நான் மழலைப் பருவத்தினனாய், என் அன்னையிடம் சென்று, இது என்ன? அது என்ன? அது என்ன பண்ணும்? எனக் கேட்ட கேள்விகளுக்கு, என் அன்னை எனக்குக் கற்பித்த வரிகள். பூமாதேவி எனப் பெயர் பெற்றாய்; பொறுமைக் குணம் நிறைந்ததால் அது பொருத்தம். என்னை உன் மனத்தில் வைத்து எப்போதும் காக்கின்றாய்! அதனால் எனக்கு எந்தக் கவலையும் இந்த உலகத்தில் இல்லை. என் பாதுகாப்பே உன்னுடைய முதல் கொள்கையாய், நன்மை எது, தீமை எது என்பதைத் தெளிவாக விளக்கிச் செய்ய வேண்டியவற்றைச் செய்யவும், தீமையானவற்றை நீக்கவும் நல்ல வழி கற்பித்து, உயர்ந்த நிலைக்கு என்னைச் சேர்த்த பெருமையைப் பற்றி என்ன சொல்லி மகிழ்வேன்? உன்னைப் போன்று மேலாண்மைப் பண்பு உடைய ஒருவரை இன்னும் நான் காணவில்லை. நான் அருகில் இல்லாத போதும், என்னுடைய சூழலை உன் கற்பனைத் திறத்தால் மனத்தில் நிறுத்திப் பாதுகாப்பாய் இருக்கும் வழிவகைகளைச் சொல்வாய்! என் அன்னையே! இங்கே என்ன வரம் பெற்றேன்? உன்னுடைய வரம் அல்லவா? அதுபோக, நீயே எனக்கு வரம் அல்லவா?

Sep 17, 2017

பிறந்தநாள் வாழ்த்து - ஜெயந்தன் ஜெயக்குமார்

நிலைமண்டில ஆசிரியப்பா

தத்தி தத்துச் சச்சிதன் அருளால்
புத்த கத்தொடு புதுமை புரிய
ஜெயக்கு மாரன் செவ்வுள மொழியன்
ஜெயந்தன் பெறுக ஜெயமே வரமாய்!
ஆழிய சிந்தனை வளம்பெற் றின்பொடு
வாழிய பல்லாண் டிவண்பெருஞ் சாதனை
புரிந்திட உலகம் பரந்திட வாழ்த்தே!

பிறந்தநாள் வாழ்த்து - தேஜீஸ்வர்

அ) தரவு கொச்சகக் கலிப்பா

தச்சகரம் தனஞ்செழியன் சந்தியா செய்யுள்தன்
மெச்சுமொரு தன்மையது மேன்மையுள இனமென்றென்
உச்சிதனில் யானுணர்ந்தே உள்ளின்பம் பகர்கின்றேன்
சச்சிதனை உளங்கொண்டு தகவமைந்து வாழ்கவென்று

ஆ) நிலைமண்டில ஆசிரியப்பா

ஒளிரா தவனென உலகம் மகிழ
ஒளிதிகழ் விழியால் உலகை ஆளும்
ஒருபரம் பொருள்தன் திருவருள் பொழிய
ஒருதனிச் சிறப்பின் ஓங்கிய தலைவன்
ஒண்டளிர் உள்ளத் தனஞ்செழியன் கொண்ட
ஒண்சொல் சந்தியா உளமகிழ் மகவென
ஒளிநித் திலமென மழலை மொழியான்
ஒளிரீசன் தேஜீஸ்வர் உலகம் போற்ற
ஒருதனிக் குடையின் பெருங்கொற் றவனிலை
ஒருவா தவனென ஓங்குக ஓங்குக!

இ) சில்தாழிசைக் கொச்சகக் கலிப்பா

(தரவு)
அறந்தழைக்க அம்மையே அப்பனே!என்(று) உளம்நிறையப்
பிறந்தழைக்க வந்தவனே! பெருமழலைத் திருச்செல்வ!
திறங்காட்டு திருவடியால் உலகளந்து பேரறிவு
மறங்காட்டு மறக்கவொணா மகிழ்வதனை நீகூட்டு

(தாழிசை)
பச்சைக் கிள்ளை இச்சை கொண்டுன்
மெச்சும் மழலை அச்சுக் கேங்கும்!

மஞ்ஞை யுன்றன் செஞ்சொல் கேட்டுத்
தஞ்சம் புகவே கெஞ்சும் கொஞ்சும்

அண்டங் காக்கை தொண்டை வற்ற
உண்ட சோற்றுக்(கு) அண்டும் மண்டும்

(தனிச்சொல்)
இன்னும்

(தாழிசை)
குருவி நெல்லை அருவிக் கேட்கும்
மருவிப் பாலுக்(கு) உருகும் பூனை

கொக்க ரக்கோ கூவும் சேவல்
மிக்கோர் ஆவல் புக்கப் பேசும்

கூவுங் குயிலும் தாவும் மரையும்
ஆவும் ஆடும் மாவும் பேசும்

(தனிச்சொல்)
அவற்றோடு

(ஆசிரியச் சுரிதகம்)
அன்புளம் ஆர்ந்த அருஞ்சொல் தேர்க!
நின்குலம் வாழ்க! நிமல வெல்க!
பிறந்த நாணல் வாழ்த்துகள் என்று
வாழ்த்து கின்றோம் வாயார
ஏழ்கடல் வெல்லும் எழில்மா மகனே!

பிறந்தநாள் வாழ்த்து - சுரேந்த் குமார்

நேரிசை ஆசிரியப்பா

நற்கோ மானே நயமாய் மொழியும்
சொற்கோ மானே சுரர்தம் கோவே
எல்லா வளமும் நலமும் பெற்றுச்
சொல்லாண் மைநிறை சுடர்மதி ஒளிர
இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்

புனிதனாய் உலகம் போற்ற வாழ்கவே!